ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Yhdistyksen säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry on valtakunnallinen yhdistys, jolla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on edistää ilman huoltajaa, yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edun toteutumista. Toinen tavoite on palvella kaikkia turvapaikanhakijalasten- ja nuorten edustajia ympäri Suomea. Yhdistys on perustettu 23.04.2010, ja merkitty yhdistysrekisteriin 16.03.2011.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja valvoa edustajien yleisiä ja yhteisiä toimintaan ja tehtäviin liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Toiminnan tavoitteena on edistää ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edun toteutumista.

Tarkoituksensa toteututtamiseksi yhdistys:

 • seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.
 • välittää alaan liittyvää tietoa, laatii selvityksiä ja edesauttaa alaan liityvän koulutuksen toteutumisessa.
 • antaa neuvontaa ja opastusta yhdistyksen jäseneille edustajan tehtävästä ja toiminnasta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka on toiminut tai toimii kotouttamislain mukaisena edustajana ja sitoutuu edustajankoulutuksiin.

Yhdistyksen jäsenen tulee sitoutua noudattamaan myös ETU ry:n laatimia eettisiä sääntöjä. Eettiset säännöt löytyvät Yhdistysinfoa sivun alta erillisinä sivustona.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksentarkoitusta ja  toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4JÄSENTEN OIKEUDET 

Yksityinen henkilö voi yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla. Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Yhdistyksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5. JÄSENTEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suoria jäsenmaksuja.

7. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä nolla – kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyynenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Aina kaksi yhdessä.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuoksikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokous voidaan pitää tarvittaessa verkkokokouksena. Yhdistyksen hallitus huolehtii siitä, että kaikki yhdistyksen jäsenet tavoitetaan myös verkkovuosikokouskutsua varten, ja että kokouksen kulussa noudatetaan vuosikokouksen kulun sääntöjä, huomioiden mm. mahdolliset äänestystilanteet.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii, ja kun vaatimus ylimääräisen yhdistyksen vuosikokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tämä ei koske kohdan 13:ta asioita.

11. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttuva yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä,  tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

12. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilintpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.