ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Lupamenettelyohje

 

Lupamenettelyohjeen löydät tämän introtekstin alapuolelta tältä sivulta!

Maahanmuuttovirasto (migri) on antanut uuden, päivitetyn Lupamenettelyohjeen. Ohjeen edellisen version (MIGDno/2014/189) voimassaolo on jo päättynyt. Ohjeen
tarkoituksena on täsmentää ulkomaalaislain ja hallintolain soveltamista
oleskelulupahakemusten, unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä
annettavaa todistusta sekä perheenjäsenen oleskelukorttia koskevien hakemusten
käsittely-, päätöksenteko-, tiedoksianto- ja muutoksenhakumenettelyn osalta.
Ohjeessa käsitellään myös maassa oleskelua koskevien asioiden salassa pitämistä
sekä tavanomaisiin tietopyyntöihin liittyvää menettelyä.

Ohjeessa käydään läpi lupamenettelyn pääpiirteet sekä valikoidusti joitakin ongelmallisiksi osoittautuneita tilanteita. Ohjetta päivitettäessä on huomioitu erityisesti ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirto poliisilta Maahanmuuttovirastolle (L 501/2016).

Ohje ei koske kansainvälistä suojelua (turvapaikkaa) koskevia hakemuksia.
Soveltuvin osin ohje kuitenkin koskee turvapaikka-asiaan liittymättömillä muilla
perusteilla tehtyjä oleskelulupahakemuksia vaikka hakijalla on samanaikaisesti
vireillä myös turvapaikkahakemus. Ohjeessa ei käsitellä oleskeluluvan,
oleskelukortin eikä oleskeluoikeuden rekisteröinnin aineellisia perusteita, lukuun
ottamatta tilanteita, joissa harkitaan jatkoluvan myöntämistä ulkomaalaislain 52 §:n
nojalla myönnetyn oleskeluluvan haltijalle.

Ohje antaa suuntaviivat hakemusmenettelyä koskevien säännösten yhdenmukaiselle soveltamiselle. Ohje ei kuitenkaan yksittäistapauksessa ole sitova, sillä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla.

Jos ohje on yksittäisessä tapauksessa ristiriidassa ulkomaalaislain, hallintolain, perustuslain, muiden velvoittavien normien tai kansainvälisten velvoitteiden kanssa, ohjetta ei tule soveltaa.

 

Lupamanettelyohjeen ovat allekirjoittaneet ja vahvistaneet

Ylijohtaja Jaana Vuorio ja Ylitarkastaja Janne Kinnunen

 

Lupamanettelyohjeen voit lukea tästä linkistä:

lupamenettelyohje_migdno-2016-1155